Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

banka
marina ambramovic & ulay laysiepen, death self, 1977
(this performance consisted of the two artists seated in front of each other, connected at the mouth.
they took in each other’s breaths until all of their available oxygen had been used up.
the performance lasted only 17 minutes, resulting in both artists collapsing unconscious to the floor, having filled their lungs with carbon dioxide.
this personal piece explored the idea of an individual’s ability to absorb the life of another person, exchanging and destroying it.)
banka
Wenn der Nachbar samstags um acht Schränke aufbaut...
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viaTamahl Tamahl
9620 b2e2

creativecalico:

aqueousserenade:

coledownlow:

I love this quote. I love this movie.

This scene impressed me so much when I first saw it. It still fills me with… idk something. I love it.

The first time I truly understood this scene I was filled with a terrifying understanding.

Reposted fromgenius2mania genius2mania viavolldost volldost
3426 df6e
Reposted fromfreakish freakish viaDietz Dietz
banka
7311 7825
Reposted fromkarahippie karahippie viapannakies pannakies
banka
1853 6659 500
Dobranoc.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viarzol rzol
banka
NIKT TYLKO TY

nikt nie może cię uratować, tylko
ty sam.
raz po raz będziesz lądował
w prawie niemożliwych
sytuacjach.
tamci raz po raz będą próbowali
podstępem, ukradkiem i
siłą
zmusić cię, żebyś uległ, dał za wygraną i (lub) po cichu umarł
w sobie.

nikt nie może cię uratować, tylko
ty sam
i niewiele trzeba, żeby ci się to nie udało,
całkiem niewiele
ale śpiesz się, śpiesz się, śpiesz.
po prostu ich obserwuj.
słuchaj co mówią.
tym właśnie chcesz być?
istotą bez umysłu i serca?
chcesz jeszcze przed śmiercią
zaznać śmierci?

nikt nie może cię uratować, tylko
ty sam
a wart jesteś uratowania.
niełatwo będzie zwyciężyć w twojej wojnie
ale jeśli w ogóle coś warto wygrać
to właśnie ją.

pomyśl o tym.
pomyśl, jak siebie uratować.
siebie z ducha.
siebie z brzucha.
śpiewającego, magicznego
pięknego siebie.
uratuj go.
nie wstępuj do klubu martwych duchem.

pielęgnuj siebie
z humorem i gracją
a w końcu
jeżeli zajdzie potrzeba
rzuć własne życie na szalę
i mniejsza o to, jakie masz szanse, mniejsza o
cenę.

tylko ty sam możesz się
uratować

zrób to! zrób!

a wtedy dokładnie zrozumiesz, o czym
mówię.
— Charles Bukowski
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola
banka
2240 4a36 500
Reposted fromverronique verronique viamunk munk
banka
1711 82cb 500
Reposted fromstroschek stroschek viaspecific-humor specific-humor
banka
Reposted fromFlau Flau viaikari ikari

June 16 2017

banka
Für Diplo, der das Knien an Wänden perfektioniert hat :D
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viavolldost volldost
banka
1363 aabe 500
Reposted fromtichga tichga viaczoo czoo
banka
9747 c7b4
Reposted fromkarahippie karahippie viaczoo czoo
banka
banka
Reposted fromgreensky greensky viaKryptonite Kryptonite
banka
1397 d830
Reposted fromzrazik zrazik viaKokytos Kokytos
banka
via (Source: misschomps, via kalifragisch)
Reposted fromlordminx lordminx viaKryptonite Kryptonite
banka
1644 4421 500
Reposted frompierdolony pierdolony
5391 8d89 500

the-roofs-not-safe-now:

weird little comic

Reposted from10k-saints 10k-saints viaKryptonite Kryptonite
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl